Ίδρυση offshore εταιρείας στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους

Οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι είναι ένα από τους πιο δημοφιλής επενδυτικούς υπεράκτιους προορισμούς, επειδή έχει πολύ απλή νομοθεσία και σχετικά χαμηλά κόστη.

Έχοντας σύγχρονη και ευέλικτη νομοθεσία οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι θεωρούνται ως μία από τις πιο δημοφιλέστερες offshore τοποθεσίες. Η κυβέρνηση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων έχει ενισχύσει τη νομοθεσία για την πάταξη ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Φορολογία και Τέλη

Οι offshore εταιρείες των Βρετανικών Παρθένων Νήσων έχουν μηδενική φορολογία στα κέρδη που αποκτήθηκαν εκτός αυτών. Τα κρατικά τέλη είναι προκαθορισμένα και πρέπει να πληρώνονται κάθε χρόνο. Όλα τα ετήσια τέλη ανανέωσης απαιτούνται για την επαναλειτουργία της εταιρείας. Οι offshore εταιρείες των Βρετανικών Παρθένων Νήσων απαλλάσσονται από κρατικά τέλη για ανταλλαγή μετοχών ή την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό που παίρνετε με την ίδρυση της υπεράκτιας εταιρείας είναι:

 • Σύσταση εταιρείας
 • Ίδρυση Εταιρείας και Εκπρόσωπο για το πρώτο έτος λειτουργίας
 • Κρατικά τέλη για το πρώτο έτος
 • Καταστατικό εταιρίας
 • Ένα πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σύστασης
 • Διορισμός του πρώτου διευθυντή
 • Γραπτές Αποφάσεις ως πρώτος διευθυντής
 • Μητρώο της Εταιρίας
 • Μητρώο Μελών
 • Πιστοποιητικό Μετόχου/Μετόχων
 • Σφραγίδα Εταιρίας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού του Καταστατικού και του Μητρώου της Εταιρίας

Το σύνηθες χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ίδρυση της εταιρείας είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Στην συνέχεια θα πρέπει να περιμένουμε την αποστολή των επίσημων εγγράφων και πιστοποιητικών η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες.

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου-Εκπροσώπου Εταιρείας:

Η υπηρεσία νομικού συμβούλου εταιρείας εξασφαλίζει η την μέγιστη δυνατή προστασία της ταυτότητας, όπως το όνομα του κατόχου της εταιρείας που θα εμφανίζεται σε όλα τα εταιρικά έγγραφα, καθώς και σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή σύμβαση.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της υπηρεσίας είναι ότι ο νομικός εκπρόσωπος δρα για λογαριασμό σας με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων υψηλής φορολογικής δικαιοδοσίας.